Prezentácie ľudstvo používa už od nepamäti. Človek si našiel vlastné spôsoby ako podávať informácie z pokolenia na pokolenie. Prvé známky prezentácie môžeme nájsť v jaskynných maľbách, neskôr pri výstavbe pyramíd cez kníhtlač až po 21. storočie, kedy sa používajú informačné a komunikačné systémy. V dnešnej dobe počet nových informácií prudko narastá, tým sa zvyšujú nároky na človeka na jeho pozornosť a schopnosť vedieť selektovať dôležité informácie.

Dá sa povedať, že každá informácia má svoju cenu. Čoraz viac sa kladie dôraz na skrátenie času potrebného na získanie informácie, jej spracovanie a následne správne interpretovanie.

Bežným javom pri prezentovaní je, že ak dvaja ľudia prezentujú tú istú informáciu nemusí to znamenať vo výsledku to isté. V bežnom živote je väčšina ľudí uvoľnená, komunikatívna, so zvučným hlasom, perfektnou mimikou a gestikuláciou. V okamihu, keď sa majú postaviť pred publikum sa odrazu zmenia. Schopnosť prezentovať sa do určitej miery dá naučiť. Je vhodné využiť pri tom dostupné prezentačné zručnosti ako aj podporiť prezentáciu vhodnými technológiami pre jej zatraktívnenie.

S prezentovaním sa stretávame v našom bežnom každodennom živote. Či sa jedná o informácie, ktoré odovzdáva rodič dieťaťu, vyučujúci na hodine alebo obchodný manažér, ktorý sa snaží čo najlepšie prezentovať svoj produkt. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, jednu vec majú spoločnú. Od toho ako prezentujeme a ako prezentácia vplýva na okolie závisí náš úspech či neúspech.

Publikácia vznikla v rámci projektu KEGA 015UKF-4/2013: Moderná informatika - nové metódy a formy pre efektívne vzdelávanie.