Pojem inteligentný systém sa často používa v odbornej literatúre aj popularizačných časopisoch. Cieľom študijného materiálu je poukázať na špecifiká pri realizácii vyššej úrovne automatizácie, resp. analyzovať predpoklady na realizáciu tzv. inteligentných zariadení ako systémov s rozmanitými technickými, ekonomickým a ekologickými požiadavkami a v neposlednom rade požiadavkami na používateľský komfort či kvalitu života používateľov.
Učebný materiál rozoberá v teoretickej časti problematiku automatizácie, modelovanie a v praktickej časti sa venujeme samotnému využívaniu hardvéru (mikrokontroléru Arduino), ktorý môže tvoriť jednu z častí inteligentných systémov.

Publikácia vznikla v rámci projektu KEGA 015UKF-4/2013: Moderná informatika - nové metódy a formy pre efektívne vzdelávanie.