Súčasný internet je dosť náročný na vyhľadávanie, pretože množstvo údajov na internete stále narastá. Ak chceme získať obecnejšie informácie o dokumente, musíme sa spoliehať na služby nejakého internetového portálu, prípadne zveriť svoj dotaz niektorému z vyhľadávačov. Obe možnosti majú svoje nevýhody.

Internetový portál je veľmi náročný na údržbu. Je potrebná stála aktualizácia databáz s odkazmi. Nevýhodou vyhľadávačov je ich veľká náročnosť na zdroje. Je veľmi zložité efektívne vyhľadávať práve tie odkazy, ktoré sú
pre nás dôležité. V súčasnej koncepcii vyhľadávania na internete dostanete na zadanú požiadavku množstvo odkazov, z ktorých väčšina je pre vás irelevantná. Z toho vyplýva, že nájsť v dnešnom internete nejaké konkrétnejšie informácie, sa stáva stále zložitejšie.Medzi problémy, s ktorými sa stretáva a nevie riešiť web v súčasnej podobe patrí:

  • vyhľadávanie informácií
  • získavanie informácií a reprezentácia informácií
  • interpretácia informácií
  • udržiavanie informácií.

Zatiaľ čo väčšina foriem súčasných webových dát a údajov je určená na prezentáciu ľuďom, a strojovo je len ťažko spracovateľná, obsah sémantického webu by mal byť štruktúrovaný takým spôsobom, ktorý by zostal jednoducho čitateľný pre ľudí a zároveň by ho bolo možné spracúvať počítačmi (či už prostredníctvom prenosných zariadení, špecializovaných aplikácií alebo softvérovými agentmi). Sémantický web je projekt na vytvorenie univerzálneho média pre výmenu informácií v dokumentoch s počítačovo - spracovateľným významom (sémantika) na webe (Horňáková, 2007) (Biščo, 2006) (Manola, 2004).

Medzi aspekty sémantického webu patrí:

  • reprezentačný jazyk: od prirodzeného jazyka musíme prejsť k jednoznačnému reprezentačnému jazyku s logickou sémantikou. Cieľom reprezentačných jazykov nie je nahradiť, ale doplniť, teda tradičné dáta určené pre ľudského čitateľa.
  • agenti sémantického webu: informácie zakódované v prístupných reprezentačných jazykoch budú môcť využívať a spracovávať agenti sémantického webu (Frank et al., 2010).

Cieľom sémantického webu je zmeniť aktuálny stav a obohatiť publikované informácie a dokumenty o význam, ktorému by boli spracovateľné počítačmi, resp. softvérovými aplikáciami.
Hlavnou myšlienkou a cieľom sémantického webu je poskytnúť spoločné sémantické priestory pre webový obsah a možnosť pre ľudí, komunitu, spoločnosť a aplikácie používať spoločnú platformu pre zdieľanie informácií.
Web je plný inteligentných aplikácií s novými inováciami, ktoré prichádzajú takmer denne. Myšlienky, ktoré sa zdali futuristické sú celkom bežné a reálne použiteľné a používané. Ak však zoberieme do úvahy množstvo informácií uložených na Internete, ich redundanciu a nekonzistentnosť v pomenovávaní rovnakých objektov a ich vlastností inými menami, je možné si jednoducho predstaviť, aké môže byť vyhľadávanie konkrétnej informácie zložité.
Jedným z kľúčových nástrojov konceptualizácie sú ontológie. Ontológiu možno charakterizovať ako formalizované reprezentácie znalostí určených na ich zdieľanie a znovu použitie. Ontológie sú často doménového (odborového) zamerania a bývajú konštruované ako pojmové (konceptuálne) hierarchie alebo siete.
Dôležitým predpokladom sémantického webu je tiež štandardizovaný opis webových zdrojov. Zdrojom sa v tejto súvislosti označuje čokoľvek, čo je dosiahnuteľné prostredníctvom siete www, teda textové dokumenty, obrázky, videosekvencie, zvukové súbory a pod.  
V súčasnom webe sú informácie prezentované tak, aby boli dobre čitateľné pre človeka. Avšak to, čo je dobre zrozumiteľné pre človeka nemusí byť (ani nie je) zrozumiteľné pre počítač, to by sa malo odstrániť sémantickým webom. Význam informácie bude definovaný takým spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný teda aj pre počítač. Predpokladá sa, že ďalší vývoj techniky by mal vyústiť do nových funkčností tým, že počítače budú podstatne výkonnejšie pri spracovaní a “porozumení” údajov, ktoré v súčasnosti len zobrazujú.

 

Najdôležitejšie štandardy, na ktorých stavia sémantický web sú:

• XML - eXtensible Markup Language [xml]
Je to značkovací jazyk slúžiaci na popis dokumentov obsahujúcich štruktúrované dáta.
Zameriava sa na štruktúru dát, nie na ich vzhľad. Poskytuje tak syntaktický základ pre tvorbu zložitejších štruktúr a vzťahov medzi dátami. Umožňuje autorovi pridávať do dokumentu akúkoľvek štruktúru, ale nehovorí nič o tom, čo daná štruktúra znamená.

• RDF - Resource Description Framework [rdf]
Jazyk RDF dedí XML syntax a využíva URI na identifikovanie zdrojov.
Je založený na myšlienke vytvárať tvrdenia vo forme trojíc.
Každá trojica obsahuje subjekt, predikát a objekt nejakého tvrdenia. Subjekt označuje zdroj, predikát označuje atribút alebo charakteristiku zdroja a vyjadruje vzťah medzi subjektom a objektom. Jednoduchosť, jednotnosť a nezávislosť na aplikačnej doméne robí RDF voľne prenositeľným medzi rôznorodými systémami (Dytrich, 2009).
graf Obr.1 Rozdiel medzi dnešným webom a sémantickým webom (Nagy, 2009).

Sémantika v sémantickom webe

Sémantiku možno rozdeliť na niekoľko častí:

  • Implicitnú
  • Explicitnú a neformálnu
  • Explicitnú a formálnu pre spracovanie človekom
  • Explicitnú a formálnu pre spracovanie strojom

Implicitná sémantika sa nachádza vo väčšej miere v mysliach a myšlienkach ľudí. Význam rôznych termínov je všeobecne známy a pre všetkých rovnaký (napr. adresa). Veľkou nevýhodou je, že tieto termíny môžu byť interpretované rôzne podľa prostredia, kultúry, národných zvyklostí a pod. Implicitná sémantika je všadeprítomná a môže byť využitá ku kódovaniu významu niektorých výrazov a aplikácií.

Explicitná neformálna sémantika je neformálny textový popis v prirodzenom jazyku, ktorý je uvedený v slovníkoch  ďalších textových popisoch. Explicitná neformálna sémantika je teda určená predovšetkým pre spracovanie človekom. Pokiaľ je sémantika explicitná a formálna, stále môže byť vhodná iba pre spracovanie človekom. Popis vo formálnom jazyku nemusí byť postačujúci k analýze významu termínu. Ako príklad môže byť sémantika kódovaná do aplikácie určenej pre špecifické účely. V danej aplikácii je síce daný termín jasný, aj dobre popísaný, ale pokiaľ by sme dáta prenášali do inej aplikácii nebude možné ich analyzovať.

Explicitná a formálna sémantika pre spracovanie strojom je určená k priamemu spracovaniu a odovzdaniu. Význam a popis veci je zadefinovaný formálnym spôsobom pomocou vzťahov medzi termínmi. V prostredí Sémantického webu sa vyskytujú všetky uvedené druhy sémantiky. Najdôležitejšia je však explicitná formálna sémantika pre spracovanie strojom, ktorou je Sémantický web špecifický a ktorá tvorí základnú časť Sémantického webu (Frank et al., 2010).


Použitá literatúra

Biščo,M., 2005. Ontológie v prostredí sémantického webu RDF - Schéma a jazyk OWL
Dostupné na: < http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0405/bisco/mbisco_ontologie.html#Sekcia3>


Csóka, P.,2010. Ontológie a OWL.Projekt.
Dostupné na: <http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0910/csoka/index.html. >


Dytrich, J. 2010. Sémantický web
Dostupné na: <http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/0910VPD-Dytrych.pdf>


Frank,J., Dzubian, V., Homola, M. 2010. Sémantický web: Niektoré aktuálne výzvy.
Dostupné na: <http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/papers/uikv2010.pdf >


Herman, I.. 2010.Tutorial on the Semantic Web
Dostupné na: http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/SWTutorial/Slides.pdf


Horňáková, Z. 2007. Sémantický web
Dostupné na: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf>


Husáková, M. 2006.  Představení jazyka OWL 
Dostupné na: http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/fshusam2/lekarnicky/zt1/zt1_kap04.html


Nagy,A., 2009. Ontológie a sémantický web
Dostupné na: <http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0809/nagy/index.html>


Prachar,T., 2007. Logiky pro jazyk OWL a jejich možná neklasická rozšíření
Dostupné na: < http://is.muni.cz/th/39662/fi_b_a2/bp.pdf>


Smrž P., Pitner, T. 2004. Sémantický web a jeho technologie
Dostupné na: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/307.html. >


Valentová, T. 2011. Nové generácie webu (Bakalárska práca) UKF v Nitre


Veselý, R. 2008. Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania
Dostupné na: < http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0708/vesely/index.html>