Ontológia vychádza z konceptualizácie a je definovaná i ako formálna explicitná špecifikácia zdieľanej konceptualizácie. Slúži teda predovšetkým na zdieľanie a viacnásobné využívanie informácií v prostredí webu. Ontológia je ucelená množina informácií o určitej oblasti činnosti, resp. záujmu. Bežné typy ontológií používaných v prostredí webu obsahujú určitú taxonómiu a množinu odvodzovacích pravidiel.  Ontológie zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach a aplikáciách, ako napríklad agentové systémy, znalostné systémy a e-commerce platformy.

Prostredníctvom ontológií je možné vytvárať spojenia v prirodzenom jazyku, vykonávať inteligentnú analýzu údajov a ich sprístupňovanie, a sprostredkovať výhody webu obohateného o sémantiku (Biščo, 2005), (Horňáková, 2007). 

Ontológie majú obrovskú výhodu v tom, že sú zrozumiteľné človeku a zároveň strojovo spracovateľné. Ontológie patria medzi efektívne systémy organizácie poznania, ako najvyššia forma metadát a špecifické znalostné modely pre riadenie poznania. Využívajú formalizovaný jazyk pre spájanie logickej a sociálnej štruktúry poznatkov. V komunikácii medzi objektmi sú ontológie založené na systéme pravidiel sémantiky a syntaxe. Z pohľadu vývoja informačného správania používateľov webu patria ontológie k novým druhom štruktúr popisujúcich a vyjadrujúcich vzťahy organizácie poznania (Smrž a Pitner, 2004).

Typy a členenie ontológií

Členenie podľa historických paradigiem:

 • Medzi terminologické alebo lexikálne ontológie patria pokročilé slovníky, používané v knihovníctve a ďalších oboroch orientovaných na textové zdroje. Ich charakteristickým rysom je ústredná rola termínov, ktoré už nie sú ďalej formálne definované. Použité relácie majú zväčša taxonomický charakter (vymedzenie vzťahu obecnejšieho a špeciálnejšieho termínu), vedľa toho býva uvedená synonymia a ďalšie relácie obecného charakteru.
 • Informačné ontológie sú rozvinutím databázových konceptuálnych schém. Hrajú úlohu nadstavby nad primárnym ( štruktúrovaným , napríklad relačno-databázovým) zdrojom, pre ktorý zabezpečujú konceptuálnu abstrakciu potrebnú pre pojmové ukladanie dát a vyššiu úroveň kontroly integrity dát než bežné nástroje.
 • Znalostné ontológie nadväzujú na výskum v oblasti reprezentácie vedomostí v rámci umelej inteligencie. Tu sú ontológie chápané dôsledne ako logické teórie a ich väzba na reálne objekty ( inštancie ) je oproti informačným ontológiám relatívne voľná. Triedy (koncepty) a relácie sú systematicky definované prostredníctvom formálneho jazyka.

Členenie podľa miery formalizácie:
Napriek tomu, že formalizácia je do istej miery definičnou vlastnosťou ontológií, zmysluplné využitie majú takisto formálne a neformálne ontológie. Ide spravidla o glosáre, v ktorých sú jednotlivé pojmy vysvetlené pomocou prirodzeného jazyka, či už voľnou alebo štruktúrovanou formou. Ontológie vyjadrené vo formálnych jazykoch môžeme ďalej členiť podľa formálne -logických vlastností daného jazyka, ako je jeho úplnosť a rozhodnuteľnosť. Tieto vlastnosti vychádzajú z logického kalkulu, na ktorom je daný jazyk založený, napríklad z deskriptívnej logiky.

Členenie podľa predmetu formalizácie:

 • Doménové ontológie sú najčastejšie sa vyskytujúcim typom ontológií. Ich predmetom je vždy nejaká špecifická oblasť, obor, vymedzený buď širšie (napr. celá problematika firmy) alebo užšie (problematika určitej časti fungovania firmy). Príkladom doménovej ontológie so širším záberom je Enterprise Ontology.
 • Generické ontológie majú snahu zachytiť všeobecné zákonitosti, ktoré platia naprieč vecnými oblasťami, napríklad zákonitosti problematiky času, vzájomnej pozície objektov, skladby objektov z častí a podobne. Generické ontológie môžu obsahovať radu veľmi špecifických, avšak relatívne doménovo nezávislých vedomostí, ktoré ľudia používajú v každodennom živote.
 • Úlohové ontológie alebo generické modely znalostných úloh a metód ich riešení sa na rozdiel od ostatných ontológií, ktoré zachytávajú vedomosti o svete („tak, ako je“), zameriavajú na procesy odvodzovania. Medzi úlohy tradične zachytené pomocou znalostných modelov patrí napríklad diagnostika, zhodnotenie alebo plánovanie.
 • Aplikačné ontológie sú najšpecifickejšie ontológie. Je to vlastne konglomerát modelov prebraných a adaptovaných pre konkrétnu aplikáciu, zahrňujúce spravidla doménovú, úlohovú a tým takisto aj generickú časť.

Tvorba ontológií prebieha v nasledujúcich krokoch:

 • Stanovenie rozsahu a cieľa ontológie
 • Identifikácia entít špecifických v dane doméne
 • Usporiadanie entít do hierarchie
 • Definícia entít
 • Vlastnosti entít
 • Identifikácia vzťahov
 • Upresnenie (Nagy, 2009) (Prachar, 2007) .

Štruktúra ontológií

Štruktúra ontológií je zložená z viacerých pojmov:

 • Triedy
 • Indivíduá
 • Relácie
 • Primitívne hodnoty a dátové typy
 • Axiómy

Triedy (koncepty, kategórie, rámce )
Základom znalostných ontológií sú triedy, ktoré označujú množiny konkrétnych objektov. Takisto môže byť použitý termín koncept, kategória alebo rámec. Oproti objektovo orientovaným modelom neobsahujú tieto triedy procedurálne metódy. Na množine tried je definovaná hierarchia (taxonómia).

Indivíduá (Inštancie)
Indivíduum predstavuje konkrétny objekt v reálnom svete. Termín inštancia je často chápaný ako ekvivalentný, čo ale nemusí byť vždy pravda.  Ontológia však principiálne slúži k popísaniu tried a nie konkrétnych faktov o objekte. Preto niektoré jazyky indivíduá ako súčasť ontológie interne nepodporujú a pri potrebe využiť indivíduum, pracujú s ním ako s triedou. Rozhodnutie, či je jednotlivá entita triedou alebo inštanciou nie je často dané objektívnym stavom sveta, ale závisí aj od uhla pohľadu.
Príkladom môže byť posudzovanie živočíšnych druhov. V ontológii popisujúcej chovanie zvierat budú druhy reprezentované triedami, zatiaľ čo v ontológii fylogenetického vývoja zvierat pôjde skôr o indivíduá, medzi ktorými budú definované relácie typu „predchodca“.

Relácie (funkcie, sloty, vlastnosti, role, atribúty)
Podobne ako v databázových modeloch sú podstatnou zložkou ontológií vzťahy, čiže relácie n objektov (indivíduí). Odľahčené webové jazyky sú obmedzené na binárne relácie, pre ktoré sa používa pojem slot, prípadne vlastnosť.
Zvláštnym typom relácie sú funkcie. Ide v súlade s bežným matematickým chápaním o relácie, pri ktorých je hodnota argumentu jednoznačne určená hodnotou predchádzajúcich  argumentov. Takisto ako triedy, tak aj relácie môžu mať nad sebou definovanú určitú hierarchiu.

Primitívne hodnoty a dátové typy
Argumentami relácie môžu byť takisto primitívne hodnoty, ktoré nezodpovedajú žiadnemu objektu. V tomto prípade ide o takzvané dátovo-typové sloty, na rozdiel od objektových slotov. Obor hodnôt tohto dátovo-typového slotu je obmedzený niektorým základným dátovým typom (napríklad integer, string, float a pod. ). Zaujímavé je, že sloty (v rámci dátovo-typových) môžu nadobúdať viacero hodnôt súčasne, čo vyplýva z ich relačnej podstaty (napríklad inštancia človek môže nadobudnúť viacero hodnôt telefónneho čísla). Sloty odpovedajúce jednoznačným vlastnostiam, ako napríklad vek a pod. , sa preto explicitne deklarujú ako funkčné.

 Axiómy
Spolu s výrazmi vymedzujúcimi príslušnosť k triedam a reláciám je obvykle možné v ontológiách zostaviť ďalšie logické funkcie, vyjadrujúce napríklad ekvivalenciu tried či relácií. Najčastejšie sú označované ako axiómy a majú buď v ontológii samostatné postavenie, alebo sú syntakticky zaradené ako súčasť definícií tried a relácií (Nagy, 2009).

Súčasné ontologické úložiská

Existuje niekoľko otvorených aj komerčných produktov, ktoré realizujú ontologické úložiská, napr. Sesame, Jena, RDFSuite, Kowari, O3F , Inkling, rdfDB, RDFStore, EOR, Redland, RDF Gateway, TRIPLE, KAON, Cerebra, Empolis K42, Ontopia Knowledge Suite a iné . Väčšina týchto riešení poskytuje úložisko pre ontologické dáta, najčastejšie pamäťové alebo perzistentné, pričom umožňuje s dátami pracovať pomocou špeciálne navrhnutých nástrojov alebo aplikačných programovacích rozhraní. Nasleduje stručný opis niekoľkých z existujúcich riešení.

Sesame  riešenie postavené na RDFS repozitári umožňujúcom dopytovanie. Systém pozostáva z repozitáru, dopytovacieho rámca a administratívneho modulu pre pridávanie a mazanie RDF dát a informácií týkajúcich sa schémy.
Podporuje expresívne dopytovanie nad RDF dátami a schémou pomocou upraveného jazyka RQL (SeRQL), nepodporuje však všetky vlastnosti RQL definované v špecifikácii jazyka.

Jena predstavuje kolekciu RDF nástrojov napísaných v Jave, ktoré zahŕňajú: Java API pre modely a grafy, RDF parser (podporujúci filter pre N-Triplety), dotazovací systém založený na RDQL, podpora tried pre DAML+OIL ontológie a pamäťové alebo perzistentné úložisko postavené na BerkeleyDB alebo inej implementácii.

RDF Suite predstavuje zostavu nástrojov pre správu RDF metadát a sústreďuje sa na spracovanie RDF pre webové aplikácie veľkého rozsahu. Pozostáva z nástrojov na parsovanie, validáciu, ukladanie a dopytovanie sa nad RDF dátami, konkrétne sa jedná o nástroje Validating RDF Parser (VRP), RDF Schema Specific DataBase (RSSDB) a RDF Query Language (RQL).

Redland je knižnica, ktorá poskytuje vysoko-úrovňové rozhranie pre ukladanie, dopytovanie a manipuláciu s RDF modelmi. Každý koncept RDF modelu zapúzdruje Redland vo vlastnej triede a poskytuje preto objektovo-orientované API. Niektoré triedy poskytujúce parsery, mechanizmy na ukladanie a iné elementy sú postavené ako moduly, ktoré sa dajú podľa potreby pridávať alebo odoberať  (Veselý, 2008).

Protégé je volne šíriteľný otvorený (open source) nástroj na tvorbu doménových
ontológií. V tomto nástroji je možné pomerne pohodlne definovať vlastné triedy (nazývané ajkoncepty) a vzťahy medzi nimi (podtriedy), pridávanie vlastností triedam s možnosťou
definovania reštrikcií, je možné vytvárať obrazovky pre pridávanie indivíduí (inštancie
konceptov), vyhľadávať v inštanciách na základe dopytov a importovať iné ontológie.
Program je možné ďalej rozširovať vďaka podpore zásuvných modulov (plugins) a Java
API rozhrania. K dispozícii je veľké množstvo už hotových modulov, napríklad pre
vizualizáciu ontológií.

Prompt
je zásuvný modul do systému Protégé umožňujúci interaktívne porovnávanie verzií ontológie, presúvanie časti ontológie do iných ontológií, extrahovanie častí ontológie a zlučovanie ontológií do jednej ontológie.

OntoView
Systém je inšpirovaný systémom CVS, ktorý sa používa pri spolupráci na tímovom vývoji softvéru. Postupom času sa však vývoj ubral smerom vytvorenia novej implementácie, postavenej na vlastných základoch. Prvá verzia síce podporuje len jazyky DAML+OIL (z ktorého neskôr vznikol OWL) a RDF Schema, ale autori predpokladajú, že budúce verzie budú môcť byť prostredníctvom systému zásuvných modulov rozšírené o podporu ďalších jazykov na reprezentáciu ontológií. V súčasnej dobe môžu byť ontológie do systému vkladané buď to zadaním URL alebo priamym vložením súboru do systému. Používateľ musí určiť, či zadávaná ontológia je nová,  alebo je to iná verzia už existujúcej ontológie a následne sa systém používateľa spýta na charakterizáciu typu zmien. Systém je schopný identifikovať pridanú alebo zmenenú definíciu, identifikovať zmenu, ktorá nesúvisí s logikou triedy, ako je napr. zmenený komentár, identifikovať logické zmeny triedy (napr. zmena oboru hodnôt, prípadne určenie rodičovskej triedy). Systém vie tieto operácie vykonávať automaticky a vyznačí danú zmenu určitou farbou. Automaticky nedokáže určiť typ zmeny a tu je potrebný zásah používateľa, ktorý určí, či je význam zmeny sémantický, prípadne môže určiť vzťah medzi dvoma verziami konceptu. OntoView taktiež poskytuje základné nástroje na analýzu dôsledkov zmeny verzie ontológie a aj nástroje na export zmien ontológií.

 

Použitá literatúra

Biščo,M., 2005. Ontológie v prostredí sémantického webu RDF - Schéma a jazyk OWL
Dostupné na: < http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0405/bisco/mbisco_ontologie.html#Sekcia3>


Csóka, P.,2010. Ontológie a OWL.Projekt.
Dostupné na: <http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0910/csoka/index.html. >


Dytrich, J. 2010. Sémantický web
Dostupné na: <http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/0910VPD-Dytrych.pdf>


Frank,J., Dzubian, V., Homola, M. 2010. Sémantický web: Niektoré aktuálne výzvy.
Dostupné na: <http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/papers/uikv2010.pdf >


Herman, I.. 2010.Tutorial on the Semantic Web
Dostupné na: http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/SWTutorial/Slides.pdf


Horňáková, Z. 2007. Sémantický web
Dostupné na: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf>


Husáková, M. 2006.  Představení jazyka OWL 
Dostupné na: http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/fshusam2/lekarnicky/zt1/zt1_kap04.html


Nagy,A., 2009. Ontológie a sémantický web
Dostupné na: <http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0809/nagy/index.html>


Prachar,T., 2007. Logiky pro jazyk OWL a jejich možná neklasická rozšíření
Dostupné na: < http://is.muni.cz/th/39662/fi_b_a2/bp.pdf>


Smrž P., Pitner, T. 2004. Sémantický web a jeho technologie
Dostupné na: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/307.html. >


Valentová, T. 2011. Nové generácie webu (Bakalárska práca) UKF v Nitre


Veselý, R. 2008. Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania
Dostupné na: < http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0708/vesely/index.html>