Netrpíme nedostatkom informácií, ale mnohokrát máme problém nájsť tú správnu informáciu, ktorú potrebujeme.
Topic maps je medzinárodná norma ISO pre popisovanie štruktúr znalostí a pre ich použitie na zlepšenie náležitosti informácií. Je založená na formálnom modeli, ktorý zahŕňa tradičné  pomôcky ako sú indexy, slovníky a zameriava sa na ďalšie zložitosti digitálnych informácií

(Pepper, 2009).

Topic maps boli pôvodne navrhnuté pre riadenie konštrukcie  týchto indexov, slovníkov, tezaurov či obsahov. V súčasnosti ich použitie presahuje túto domému. Novodobé výskumy ukazujú, že topic maps môžu tvoriť podklad pre sémantický web. V súčasnej dobe môžu topic maps slúžiť taktiež na reprezentáciu informácií ako databáza schém. Kým však databázy zachytávajú iba vzťah medzi objektmi, topic maps dovoľuje týmto objektom aby boli pripojené k rôznym miestam, v ktorých sa vyskytujú (Park, Hunting, 2002).

História topic maps

Celkový koncept topic maps vznikol v súvislosti Davenport Group v priebehu vývoja aplikácie DocBook. TM malo slúžiť ako odpoveď na problém ako zautomatizovať zlučovanie zoznamov na konci knihy. Vďaka Dr. Steven R. Newcomb sa priložil dôraz na to, že spomínané zoznamy sú v skutočnosti modelmi vedomostí. Digitálne kódovanie týchto zoznamov má základnú štruktúru a ak by bola táto štruktúra formálne reprezentovaná, bolo by možné zautomatizovať proces zlúčenia. História topic maps siaha do začiatkov 90. rokov 20.storočia a to presne do roku 1992, kedy bol prvotný model definovaný pomocou normy HyTime ( Pepper, 2009).
V roku 2000, po mnohých opakovaných zdokonaľovaniach pôvodného modelu oficiálne vychádza „štandard ISO/IEC 13250:2000 Topic Maps so základným dátovým modelom TM založenom na syntaxe HyTime a SGML, známym ako HyTm (HyTimeTopicMaps)“ (Kouba, 2007). Neskôr sa však ukázalo, že je potrebné využiť XML syntax pre lepšiu integráciu s webom. V marci 2001 tak Steve Pepper a Graham Moore vytvorili formát XTM. Nakoniec, po dlhom vylepšovaní a hľadaní chýb vychádza v roku 2003 revidovaná verzia štandardu, ktorá zahŕňa XTM a to „ISO/IEC 13250:2003 Topic Maps“ (Kouba, 2007).

Štruktúra Topic maps

Topic maps zahŕňajú celý rad znalostných schém, a to od jednoduchých a jednoznačných až po zložité a nejednoznačné informácie. Nejednoznačnosť je vysoko žiaduca pre reprezentovanie vzťahov, ktoré podľa okolností môžu byť pravdivé alebo nepravdivé. Príkladom jednej z takýchto oblastí je informácia týkajúca sa zákona, ktorá je vysoko diferencovaná (Park, Hunting, 2002).
Topic maps definuje akúsi logickú štruktúru, na základe ktorej môžeme organizovať dokumenty nachádzajúce sa na Webe. Základnými prvkami Topic maps sú topics, čiže témy, occurences, čiže výskyty a v neposlednom rade associations, čiže vzťahy.
Štruktúra topic maps vychádza z ontológie domény. Môžeme tu rozlišovať typy tém a usporiadať ich do hierarchií. Následne môžeme témy spájať vzájomnými vzťahmi. Výskytom sa rozumie istý informačný zdroj, ktorý sa vzťahuje k téme. Výskyt môže byť interný- vnútorný, ktorý predstavuje dátové hodnoty uložené priamo v mape témy. Taktiež poznáme výskyt externý- vonkajší, ktorý je definovaný pomocou URL adresy (Husáková, Olševičová, 2008).

Topic elementy

Vo svete topic maps nie je najdôležitejšie to, odkiaľ informácia pochádza či ktorá aplikácia bola použitá na jej vytvorenie. Základnými stavebnými kameňmi topic maps sú samotné topics, čiže mapy témy. Slovo topic pochádza z gréckeho slova topos, ktoré predstavuje polohu a aj predmet. Topic je počítačová reprezentácia predmetu a môže byť aplikovaná na určitú pozíciu. Každá z tejto pozícií je istým zdrojom a je pomenovaná ako výskyt mapy témy (Park, Hunting, 2002).
Témou je vlastne čokoľvek, o čom si autor mapy témy želá hovoriť. Môže ňou byť fyzická vec ako napr. človek, či dom alebo strom, ale taktiež aj vec abstraktná, ako je napr. láska či šťastie. Nezáleží na tom, či a aké má téma ďalšie vlastnosti, či vôbec existuje a je viditeľná. Topic element je vlastne „označením, ktorým štandard topic maps definuje hocijaký subjekt termínom používaným k identifikácií ktorejkoľvek veci skutočného sveta, ktorú topic zastupuje“ (Krkoška,2006,s.3).
Jednoduchšie tiež povedané, termín topic element „predstavuje objekt alebo uzol v topic mape na ktorý smeruje odkaz“  (Krkoška,2006,s.3).
Je tu jednoznačný vzťah medzi predmetmi a samotnými topic elementmi, ktoré podľa jednej z definícií reprezentujú len jeden predmet. Cieľom každej aplikácie TM je zabezpečiť to, aby taktiež každý predmet bol reprezentovaný len jednou témou (Park, Hunting, 2002). Z toho môže vlastne vyplývať, že tieto dva termíny by mohli byť považované za synonymá.

Typy topic elementov

Každý jeden topic element môžeme zaradiť na základe jeho typu do určitej kategórie. V jednej topic mape môže byť samotný element priradený k niekoľkým typom, ale nemusí byť priradený ani k žiadnemu.
Na lepšie vysvetlenie si môžeme vytvoriť akúsi topic mapu mesta, ktorej elementy sú znázornené na obrázku č.1. Typu budova je topic element pošta, rovnako ako aj škola. Topic element policajt je typu človek, ale aj verejný činiteľ a nakoniec topic element autobus je typu dopravný prostriedok. Všeobecne tým je povedané, že predmety, ktoré autor určí ako topic elementy budú v danej aplikácií závisieť na jej potrebách či  povahe daných informácií, do ktorých bude topic mapa vložená.  Napríklad, v softwarovej dokumentácií by topic elementy reprezentovali akési premenné či funkcie, pričom v školskej dokumentácií by predstavovali známky (Krkoška, 2006).   

schema

Obr. č.1 elementy tematickej mapy mesta (Krkoška, 2006)

Charakteristiky topic elementov

Typy elementov majú tri základné charakteristiky a to meno, výskyt a rola, ktorú zohrávajú vo vzájomných vzťahoch.

Názvy topic elementov (Topic names)

Každý jeden topic element má v topic mape svoj vlastný identifikátor, pomocou ktorého býva topic element rozlišovaný. Dôležitú sú tu však aj mená samotného topic elementu, ktoré predstavujú predmet z reálneho sveta. Podľa štandardu môže mať topic element rôzne mená, či už symbolické, formálne, prezývky či krycie mená. Pokiaľ získa topic element viacero mien, všetky ho opisujú rovnakou váhou a sú synonymické. Občas sa môžeme aj stretnúť s tým, že topic elemen nemá žiadne meno. Štandard topic maps poskytuje infraštruktúru pre „vytváranie tzv. základných mien (base name) a pre každé základné meno aj variantu pre každé použitie v špecifickom kontexte“ (Krkoška, 2006). Táto vlastnosť špecifikácie viac ako jedného mena pre topic element môže byť použitá k aplikácií odlišných mien v odlišných významoch. Výsledkom je samotné obmedzenie v pomenovaní topic elementu, ktoré hovorí, že žiadne dva predmety nemôžu mať presne rovnaké základné meno v presne rovnakej oblasti (Krkoška, 2006).

Výskyt topic elementov (Topic occurrences)

Jednou z ďalších charakteristík topic elementu sú práve jeho výskyty- occurrences, ktoré predstavujú  vlastnosti témy. Každá topic mapa môže mať viac výskytov, ale nemusí mať ani jeden.
Výskyty môžeme prirovnať k číslam stránok v registroch na konci knihy, ktoré plnia rovnakú funkciu ako výskyty. Hovoria, kde čítajúci môže hľadať informácie o danej problematike. Podobne aj výskyty spájajú topic elementy so zdrojmi, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa daného topic elementu. Výskyty môžu byť špecifikované rôznym spôsobom (Krkoška, 2006). Poznáme tzv. vnútorné- interné a vonkajšie- externé výskyty. Vnútorné predstavujú dátové hodnoty uložené priamo v mape témy. Táto možnosť špecifikácie výskytu sa používa napríklad na pripojenie ďalších jednoduchších vlastností topic elementu ako je dátum narodenia či telefónne číslo. Ďalšou možnosťou sú vonkajšie výskyty, ktoré sú externými zdrojmi v mape témy a sú reprezentované ako URI. Výskyt pomocou URI ponúka neobmedzené možnosti v tom, aký druh zdroja informácií môže autor použiť ako výskyt topic elementu (Krkoška, 2006).

Vzťahy

Jednou z najzaujímavejších a najdôležitejších problematík tematických mám je práve popisovanie vzťahov medzi topic elementmi. Tieto asociácie reprezentujú vzťahy medzi subjektmi. Môžu vyjadrovať taktiež vzťahy v databázovej tabuľke, či byť použité na vyjadrenie hierarchickej štruktúry existujúcich informačných zdrojov. Tieto vzťahy medzi topic elementmi môžu byť taktiež použité na budovanie virtuálnych obsahov, ktoré slúžia na prezentáciu informácií objektov bez ohľadu na spôsob, akým sú uložené a prepojené v skutočnosti (Park, Hunting, 2002).
Tak ako môžu byť témy zoskupené podľa typu a vlastnosti podľa role, rovnako aj vzťahy medzi témami môžu byť zoskupené podľa ich typu. To, že máme tú možnosť pripisovať a vyjadrovať asociácie medzi topic elementmi zvyšuje vyjadrovaciu silu topic mapy. Treba však povedať, že topic elementy sú považované za špeciálne druhy typu asociácie. Ide o to, že ak topic elementu je priradený nejaký typ, napríklad v topic mape „mesto“ môže byť „škola“  typu „budova“, tak za asociáciu môžeme považovať vzťah medzi topic elementom „škola“ a topic elementom „budova“ (Krkoška, 2006).

Rola asociácie

Každý jeden topic element zapojený v asociácií zohráva určitú úlohu. Napríklad pri vzťahu „Policajt pracuje na policajné stanici“ je vyjadrený vzťah medzi topic elementmi „Policajt“ a „policajná stanica“ typom „pracuje -v“, kde rolami môžu byť „osoba“ a „budova“. V topic mapách nemá zmysel uvažovať o situácií, pri ktorej by bol topic elemet A v pomere v topic elementov B, ale ten by už nebol v pomere s topic elementom A. To znamená, že ak je jeden topic element v pomere s druhým, musí platiť aj opačný pomer. Z toho faktu vyplýva ešte väčšia dôležitosť role asociácie. Napríklad nie je postačujúce vedieť v topic mape literárnych diel všeobecnú asociáciu „ovplyvnení“ pri autoroch Hálek a Erben, ale je treba špecifikovať, kto bol kým ovplyvnený, teda treba určiť rolu „ovplyvnený“ a rolu „ovplyvňujúci“. Topic elementy, ktoré sa nachádzajú v rolách asociácií sa nazývajú „hráči rolí“(Krkoška, 2006).

Použitá literatúra

BARTOŠ, P. 2008. Aplikace pro podporu map témat.
Dostupné na internete:
<https://sites.google.com/a/globalsemantic.net/gsn/swp/1aplikace-pro-podporu-s%C3%A9mantick%C3%BDch-jazyk%C5%AF/aplikace-pro-podporu-map-t%C3%A9mat>.

COLOMB, M. 2007. Ontology and semantic web. IOS Press. Amsterdam. 2007. 253 s.    ISBN 978-1-58603-729-1.

GARDAVSKÝ, P. 2010. AToM2.
Dostupné na internete: <http://www.slideshare.net/pavelg/atom2-vod-a-pedstaven-nov-verze>.

GRUBER, T. 1993. Toward principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing.
Dostupné na  internete:
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbnRvbG9neXJlc2VhcmNod2lraXxneDo2NGI2YzMzZmU1ZWY4MWMz>.

HORŇÁKOVÁ, Z. 2007. Sémantický web. Košice: UPJŠ, 62s.
Dostupné na internete: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf >.

HUSÁKOVÁ, M., OLŠEVIČOVÁ, K. Výber prostredí pro správu map témat.
Dostupné na internete: <http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Husakova.pdf>.

IVÁNOVÁ, I. 2004. Sémantická presnosť- zanedbávaný parameter kvality priestorových údajov. 
Dostupné na internete: <http://www.gku.sk/docs/referaty/2004/semanticka_presnost.pdf>.

JURA, J. 2010. Počítačové ontologie- postmoderní pohled. Praha : ČVUT Praha.
Dostupné na interente: < http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/prispevek_Jura.pdf>.

KOZÁK, R. 2012. Topic Maps a ich aplikácie: bakalárska práca. Nitra: UKF.


KRCHŇÁK, T., 2006. Webové služby nad Topic maps: diplomová práca. Brno: MUNI, 2006, 58 s.
Dostupné na internete: <http://is.muni.cz/th/51530/fi_m/thesis.pdf>.

KRKOŠKA, J., 2006. Klient pro webové služby nad topic maps: diplomová práca. Brno: MUNI, 2006, 49 s.

KOUBA, D. 2007. Transformace medzi Topic maps a RDF/OWL: bakalárska práca. Praha:VŠEvP,51s..                                                         
Dostupné na internete:  <http://www.danielkouba.cz/files/bakalarska_prace.pdf >.

MAEDCHE, A., STAAB, S. 2001. Ontology Learning for Semantic Web. University of Karlsruhe. 2001. 8 s.
Dostupné na internete: <http://icc.mpei.ru/documents/00000833.pdf>.

NEPSO, 2009. Ontológie. .
Dostupné na internete: <http://weboit.sk/clanok/38/ontologie-1-uvod.htm>.

OMNIGATOR. 2007. Internetová stránka patriaca pod Ontopia.com.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>.

ONTOPIA. Inc. 2002. The Ontopia Knowledge Suite.
Dostupné na internete: <http://xml.coverpages.org/Ontopia-OKSv13.pdf>.

ONTOPIA. Inc. 2006. Welcome to the Omnigator.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>.

ONTOPIA. Inc. 2007. Omnigator: The Topic Maps Browser.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/docs/navigator/userguide.html>.

PARK, J., HUNTING, M. 2003. XML topic maps : creating and using topic maps for the Web. Pearson Education, USA. 2002. 585 s. ISBN 0-201-74960-2.

PEARLTREES. Inc. About Pearltrees.
Dostupné na internete: <http://www.pearltrees.com/#>.

PEPPER, S., 2009. Topic maps. Univerzity of Oslo. Norway. 2009, 13 s..
Dostupné na internete: <http://www.ontopedia.net/pepper/papers/ELIS-TopicMaps.pdf>.

PROCESK. 2005. Definície ontology.
Dostupné na internete: <http://www.prorecsk.sk/tl_files/prorec/dokumenty/definicie-ontologie%20ontol.%20a%20moder.%20informatika3c.pdf>.

SIVÝ, I. 2009.  Znalostné inžinierstvo.
Dostupné na internete: <http://sivy.elfa.sk/assets/Znalostnesystemy/zs_05_znalostne_ inzinierstvo. pdf>.

STUDER R., BENJAMINS R. V., FENSEL D., Knowledge Engineering: Principles and Methods, Data & Knowledge Engineering.


HORŇÁKOVÁ, Z. 2007. Sémantický web. : diplomová práca. Košice: UPJŠ, 62s.
Dostupné na internete: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf >.

S5P a. s. 2008. Čo je AToM ?.
Dostupné na internete: <http://s5p.sk/index.php/atom/cojeatom>.