Veľmi dôležitou súčasťou topic maps je ontológia. Ontológia predstavuje „explicitnú a formálnu špecifikáciu zdieľaných konceptualizácií znalostnej domény“.
Explicitná je preto, pretože definuje vlastnosti, vzťahy, ale aj funkcie a obmedzenia, ktoré ich tvoria. Prívlastok formálna dostala preto, pretože je strojovo čitateľná a interpretovateľná. „Ontológia je teda definícia množiny konceptov, taxonómie, vzájomných vzťahov a pravidiel nejakej domény. Stručne môžeme povedať, že ontológia je štruktúra na popis domény

“ (Horňáková, 2007).

Ontológia spĺňa rôzne funkcie, medzi jej základné však patrí:
a. podpora porozumenia medzi ľuďmi,
b. podpora komunikácie medzi počítačovými systémami,
c. uľahčenie návrhu znalostne orientovaných aplikácií (Prorecsk, 2005).
Štruktúra ontológie pozostáva zo štyroch základných častí a to :

  1. triedy- predstavujú množinu abstraktných objektov, napríklad trieda Študent je kolekcia všetkých konkrétnych študentov
  2. inštancie- predstavujú konkrétne objekty, ktoré existujú v istej doméne, napríklad konkrétny študent, mesto, fakulta
  3. atribúty- obsahujú určitú informáciu o objekte, napríklad Študent môže mať atribúty ako je meno, vek...
  4. vzťahy- tvoria prepojenia medzi objektmi (Nepso, 2009)

priklad

Obr.Štruktúra ontológie (Nepso, 2009)

Aby sme mohli s ontológiou pracovať aj v konkrétnej aplikácií, je nevyhnutné , aby sme ju špecifikovali v jednom z ontologických jazykoch. Bolo vytvorených niekoľko jazykov, ktorých úlohou je popísať domény. Medzi staršie jazyky patria DAML - DARPA Agent Mark up Language , OIL – Ontology Inference Layer a DAML+OIL. Medzi súčasne používané jazyky patria RDF – Resource Description Framework a OWL - Web Ontology Language. Oba sú v súčasnosti veľmi používané a pre ontológiu majú veľký význam (Horňáková, 2007).
Jednou z ďalších definícií ontológie v  databázovej a softvérovej oblasti je práve definícia Uitermarka, ktorá hovorí, že „ontológia je štruktúrovaná, obmedzená množina jednoznačne definovaných konceptov“ (Ivánová,2004).
Táto definícia nám bližšie opisuje to, že ontológia je množina konceptov a nie pojmov, taktiež to, že koncepty musia byť jednoznačne definované a ich množina je obmedzená (Ivánová, 2004).

Využitie ontológie

Ľudia vo všeobecnosti používajú ich jazyk na komunikáciu a vytváranie modelov sveta. Naše pôvodné jazyky však nie sú vhodné na vytváranie modelov v informatických vedách, pretože sú príliš dvojznačné. Preto sa takzvané „oficiálne jazyky“ používajú na označenie týchto modelov. Niektoré modely môžu používať napríklad matematiku ako formálny jazyk. Frege bol ten, ktorý skúmal formálne základy matematiky na to, aby bola jedným z formálnych jazykov používaných vo svete informatiky. Snažil sa nájsť rozdiely a a súvislosti medzi jazykom a problém s ním súvisiacom, ktoré by boli použiteľné pre ľudské uvažovanie. V jeho diele popísal frege jeden z najznámejších formálnych jazykov, a to first orde rlogic- fol (Colomb, 2007).
To, že sa ontológia dostala aj do počítačových vied nie je teoreticky zakotvené v skutočnosti, ale v komunikácií. Účelom počítačovej ontológie je teda dorozumievanie sa medzi samotnými aktérmi komunikácie (Jura, 2010).

Ontologické kritériá

Existujú rôzne klasifikácie ontológií, ktoré ich zatrieďujú do rôznych zaevidovaných tried. Tieto klasifikácie sú veľmi dôležité najmä preto, pretože špecifické typy ontológií môžu byť použité v rôznych aplikáciách. Je potrebné, že ontológia musí byť efektívne nasadená, musíme mať jasnú predstavu o rôznych prípadoch, v ktorých je ontológiu možné využiť (Maedche, Staab, 2001). Taktiež potrebujeme poznať kritéria ontológie, aby sme vedeli následne ontológiu vyhodnocovať.
Medzi základné kritéria patrí:

  1. zrozumiteľnosť- ontológia by mala efektívne komunikovať s určeným významom definovaných termínov, ktoré by mali byť definované objektívne,
  2. súdržnosť- ontológia by mala uznať a schváliť závery, ktoré sú v súlade s definíciami,
  3. rozšíriteľnosť- ontológia by mala byť nastavená tak, že bude schopná predvídať neskoršie využitie slovnej zásoby, pričom by mala taktiež ponúknuť koncepčný základ pre rad predpokladaných úloh,
  4. minimálna odchýlka kódovania- konceptualizácia by mala byť položená na určitom znalostnom stupni bez závislosti na konkrétnom kódovacom symbole,
  5. minimálna ontologická väzba- ontológia by mala vyžadovať minimálnu väzbu dostatočnú pre podporu navrhovaných činností (Gruber,1993).

 

Použitá literatúra

BARTOŠ, P. 2008. Aplikace pro podporu map témat.
Dostupné na internete:
<https://sites.google.com/a/globalsemantic.net/gsn/swp/1aplikace-pro-podporu-s%C3%A9mantick%C3%BDch-jazyk%C5%AF/aplikace-pro-podporu-map-t%C3%A9mat>.

COLOMB, M. 2007. Ontology and semantic web. IOS Press. Amsterdam. 2007. 253 s.    ISBN 978-1-58603-729-1.

GARDAVSKÝ, P. 2010. AToM2.
Dostupné na internete: <http://www.slideshare.net/pavelg/atom2-vod-a-pedstaven-nov-verze>.

GRUBER, T. 1993. Toward principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing.
Dostupné na  internete:
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbnRvbG9neXJlc2VhcmNod2lraXxneDo2NGI2YzMzZmU1ZWY4MWMz>.

HORŇÁKOVÁ, Z. 2007. Sémantický web. Košice: UPJŠ, 62s.
Dostupné na internete: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf >.

HUSÁKOVÁ, M., OLŠEVIČOVÁ, K. Výber prostredí pro správu map témat.
Dostupné na internete: <http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Husakova.pdf>.

IVÁNOVÁ, I. 2004. Sémantická presnosť- zanedbávaný parameter kvality priestorových údajov. 
Dostupné na internete: <http://www.gku.sk/docs/referaty/2004/semanticka_presnost.pdf>.

JURA, J. 2010. Počítačové ontologie- postmoderní pohled. Praha : ČVUT Praha.
Dostupné na interente: < http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/prispevek_Jura.pdf>.

KOZÁK, R. 2012. Topic Maps a ich aplikácie: bakalárska práca. Nitra: UKF.


KRCHŇÁK, T., 2006. Webové služby nad Topic maps: diplomová práca. Brno: MUNI, 2006, 58 s.
Dostupné na internete: <http://is.muni.cz/th/51530/fi_m/thesis.pdf>.

KRKOŠKA, J., 2006. Klient pro webové služby nad topic maps: diplomová práca. Brno: MUNI, 2006, 49 s.

KOUBA, D. 2007. Transformace medzi Topic maps a RDF/OWL: bakalárska práca. Praha:VŠEvP,51s..                                                         
Dostupné na internete:  <http://www.danielkouba.cz/files/bakalarska_prace.pdf >.

MAEDCHE, A., STAAB, S. 2001. Ontology Learning for Semantic Web. University of Karlsruhe. 2001. 8 s.
Dostupné na internete: <http://icc.mpei.ru/documents/00000833.pdf>.

NEPSO, 2009. Ontológie. .
Dostupné na internete: <http://weboit.sk/clanok/38/ontologie-1-uvod.htm>.

OMNIGATOR. 2007. Internetová stránka patriaca pod Ontopia.com.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>.

ONTOPIA. Inc. 2002. The Ontopia Knowledge Suite.
Dostupné na internete: <http://xml.coverpages.org/Ontopia-OKSv13.pdf>.

ONTOPIA. Inc. 2006. Welcome to the Omnigator.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>.

ONTOPIA. Inc. 2007. Omnigator: The Topic Maps Browser.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/docs/navigator/userguide.html>.

PARK, J., HUNTING, M. 2003. XML topic maps : creating and using topic maps for the Web. Pearson Education, USA. 2002. 585 s. ISBN 0-201-74960-2.

PEARLTREES. Inc. About Pearltrees.
Dostupné na internete: <http://www.pearltrees.com/#>.

PEPPER, S., 2009. Topic maps. Univerzity of Oslo. Norway. 2009, 13 s..
Dostupné na internete: <http://www.ontopedia.net/pepper/papers/ELIS-TopicMaps.pdf>.

PROCESK. 2005. Definície ontology.
Dostupné na internete: <http://www.prorecsk.sk/tl_files/prorec/dokumenty/definicie-ontologie%20ontol.%20a%20moder.%20informatika3c.pdf>.

SIVÝ, I. 2009.  Znalostné inžinierstvo.
Dostupné na internete: <http://sivy.elfa.sk/assets/Znalostnesystemy/zs_05_znalostne_ inzinierstvo. pdf>.

STUDER R., BENJAMINS R. V., FENSEL D., Knowledge Engineering: Principles and Methods, Data & Knowledge Engineering.


HORŇÁKOVÁ, Z. 2007. Sémantický web. : diplomová práca. Košice: UPJŠ, 62s.
Dostupné na internete: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf >.

S5P a. s. 2008. Čo je AToM ?.
Dostupné na internete: <http://s5p.sk/index.php/atom/cojeatom>.