Na to, aby sme vedeli vytvoriť tematickú mapu, musíme nájsť vhodný program, ktorý nám umožní jej vytvorenie. Tematické mapy predstavujú štruktúry, ktoré nám umožňujú jednoduchšie zobrazenie určitých tém. Keďže ich najdôležitejšími zložkami sú práve tieto témy a ich vzťahy, programy, v ktorých ich máme vytvoriť musia dokonale vedieť zobraziť túto základnú štruktúru. Každý z programov má svoj vlastný spôsob vytvorenia máp. Mnohé z týchto programov využívajú Java plug-in (TM4J, TM4L, Omnigátor).

V súčasnosti je práve na Jave platforme založených mnoho aplikácií a dostala sa na vrchol programovacích jazykov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú mapy založené na Java platforme. Takýmto spôsobom sa môže viac zefektívniť ich využitie, rozšíriť ich pole pôsobenia a celkovo sa viac zviditeľniť aj pre obyčajných používateľov internetu. V nasledujúcom texte sa budeme venovať šiestim programom, ktoré sú podľa nás v súčasnosti najpoužívanejšie. Takmer väčšina z nich je voľne sprístupnená na internete (TM4J, Ontopia Knowledge Suite, TMShare, Omnigátor). Používateľ má k nim prístup, či už priamo prostredníctvom stránky (Omnigátor), ale vo forme súboru, ktorý si je nutné stiahnuť (TM4J). Najväčší problém z nasledujúcich programov je práve s Omnigátorom, ktorý patrí pod Ontopia Knowledge Suite. Podľa návodu, by sa mal používateľ vedieť dopracovať k samotnému vytvoreniu mapy. Jeho vytvorená mapa je sprístupnená len jemu samému, pretože do systému sa treba prihlasovať. Taktiež veľkou nevýhodou je, že mapy sa dajú len exportovať, čo používateľa v mnohých smeroch obmedzí. Stále teda ešte nájdeme mnoho medzier, v ktorých sú tieto programy nedostatočné a v čom ich treba doplniť. Napriek tomu nám však každý jeden vie ukázať, ako tematické mapy fungujú, čím si môžeme vytvoriť obraz o tom, čo samotná tematická mapa je a ako je možné ju znázorniť.

TM4J

„TM4J je open-source balík, ktorý je určený pre tvorbu aplikácií spracovávajúcich topic maps“ (Krchňák, 2006,s.2).
Podstatou TM4J je manipulovanie a vytváranie tematickej mapy vo formáte XTM 1.0. TM4J taktiež zahŕňa pomôcky príkazového riadku pre meranie rôznych štatistík o mapách tém a taktiež pre zlučovanie máp. Okrem toho, balík TM4J podporuje ukladanie každej informácie o tematickej mapy v pamäti alebo systémovej databáze (Park, Hunting, 2002).
TM4J je založený na princípoch balíkov Java, ktoré zahŕňajú všetky prepojenia a triedy pre podstatu API a úspešnosť API aplikácií. Jadro API pozostáva z dvoch balíkov:

 • org.tm4j.topicmap- zahŕňa prepojenia, ktoré definujú podstatu stavby mapy témy a realizáciu týchto prepojení. Tento balíček taktiež zahŕňa budovanie tried, ktoré poskytujú príslušné funkcie pre vytváranie objektov mapy témy. Prepojenia, ktoré sú definované v tomto balíku sú zrealizované balíkmi org.tm4j.topicmap.memory a org.tm4j.topicmap.ozone. Prvý balík poskytuje uloženie informácie o mape témy do pamäte, pričom druhý poskytuje zotrvanie tejto informácie v databáze.
 • org.tm4j.topicmap.utils-obsahuje pomocné triedy pre importovanie a exportovanie mapy témy.

Okrem spomínaných základných dvoch balíkov, jadro API tvoria tiež balíky org.tm4j.topicmaps.cmd, ktorý je strediskom pomôcok príkazového riadku; ďalej balík org.tm4j.topicmap.tests, ktorý obsahuje jednotkové testy pre rôzne funkcie jadra API; balík org.tm4j.net, ktorý je malý balík pre definovanie a spracovanie sieťových adries (Park, Hunting, 2002).

Načítanie tematickej mapy

    Kroky načítania tematickej mapy z XTM priečinku do pamäti sú celkom jednoduché, ale zahŕňajú počet oddelených tried, takže je celkom dôležité ich opísať detailnejšie. Kroky sú nasledovné:

 • Pomocou TopicMapProviderFactory vybrať úložisko, ktoré chceme použiť pre analyzovaný súbor. Pre vnútro- pamäťové uloženie analyzovanej informácie o tematickej mape treba vytvoriť nový prípad triedy org.TM4J.topicmap.memory.
 • Použiť TopicMapProviderFactory prepojenia na vytvorenie nového TopicMapProvider (Správca mapy témy). Vytvára sa to pomocou createTopiMapProvider() metódou TopicMapProviderfactory prepojenia. Táto metóda si vyžaduje Javavlastností objektu, ktoré presne určujú každý výber použitý cez TopicMapProviderFactory pri stavbe TopicMapProvider. Pre lepšiu orientáciu v databázach môžu tieto výbery obsahovať adresy databázových serverov, meno používateľa, heslo a ďalšie položky. Pre vnútro pamäťovú realizáciu sú vlastností  výberov však ignorované.
 • Pomocou TopicMapProvidertreba spustiť LocalFactory. Tento predmet bude použitý na skonštruovanie nezávislých adries predmetov. Metóda getLocatorFactory() vracia predmet z LocalFactory vhodný pre Topic Map Provider.
 • Vytvoriť základný lokalizér pre tematickú mapu. Tento lokalizér sa používa na rozloženie/objasnenie všetkých adries obsiahnutých vo vnútri mapy, ktoré odkazujú na ostatné zdroje a tiež sa môže použiť ako identifikátor pre mapu v TopicMapProvider. Zvyčajne sa používa základná adresa vygenerovaná z adries vstupného priečinka. Lokalizéry sú vytvorené vyvolaním metódy createLocator() z LocatorFactory. Táto metóda spočíva v dvoch rozmeroch: záznam adresy lokalizátora a zreťazenie adries. Páve TM4J spracováva iba adresy používajúce štandardný URI záznam, takže by sme mali vždy presne určiť reťazec znakov URI pre záznam a následne použiť správny URI reťazec pre adresy.
 • Vytvoriť samotný predmet mapy témy. Na vytvorenie prázdnej mapy jednoducho vyvoláme metódu createTopicMap() z rozhraniaTopicMapProvider a to prejdením  základného lokalizéra vytvoreného v predchádzajúcom kroku. Na vytvorenie mapy témy z pôvodného súbor-file XTM vyvoláme metódu addTopicMap(). Táto metóda si berie/poníma  predmet  JavaInputStream ako zdroj na analyzovanie z existujúcej mapy s ktorou je zdroj spojený. Ak posledný, nepovinný parameter nie je prázdny, radšej treba vytvoriť novú mapu, pričom zdroj bude rozložený/analyzovaný  a informácia o mape bude spojená so špecifickou mapou.
 • Z TopicMapProvider opäť získame vytvorenú mapu. Tento krok však nie je nevyhnutý, pokiaľ sme použili spomínané metódy v predchádzajúcom kroku, pričom každá z týchto metód práve vracia predmet TopicMap vytvorený alebo obnovený vyvolanou metódouadries (Park, Hunting, 2002).

Ontopia Knowledge Suite

Ontopia Knowledge Suite je zoskupenie komerčných aplikácii ktoré slúžia na vytváranie aplikácii pracujúcich s topic maps od spoločnosti Ontopia. Tento balík sa skladá z niekoľko komponentov a to: Ontopia Topic Maps Engine, Web Editor Framework, RDBMS Backend Connector, Ontopia Navigator Framework a Topic Maps Query Engine (Bartoš, 2008).
Ontopia topic maps engine je stredobodom celého zoskupenia aplikácií, ktorá obsahuje potrebné a nevyhnutné komponenty podporujúce prácu s topic maps. Engine načítava a udržiava informácie o topic maps (Ontopia, 2002). Taktiež dokáže spracovať topic maps dokumenty a následne umožňuje uchovať informácie z týchto dokumentov v relačných databázach. Prostredníctvom tohto komponentu dokážu používatelia pristupovať k mapám tém a vykonávať v nich zmeny. Výhodou je, že databázová vrstva je odčlenená od celkového základu práce pomocou RDBMS Backend Connector, čím je zaistená nezávislosť databázovej platformy. Podporuje sústavu znakov a symbolov, teda celkovú notáciu XTM a LTM.
Dotazovanie v tomto balíku riešil komponent Topic Map Query Engine, ktorý dotazuje pomocou jazyka „tolog“ od spoločnosti Ontopia. Pomocou queryengine môžeme ľahko stanoviť komplexné kritéria pre vyhľadávanie informácie z mapy témy (Ontopia, 2002). Avšak tento jazyk bude nahradený štandardizovanejším dotazovacím  jazykom TMQL. Pomocou query engine môžeme ľahko stanoviť komplexné kritéria pre vyhľadávanie informácie z mapy témy.
Nástroj na vývoj aplikácii a ich zjednodušenie pomocou technológie J2EE slúži Ontopia Navigator Framework, ktorý umožnuje vytvárať XML alebo WML dokumenty alebo HTML stránky pomocou jednoduchého skriptovacieho jazyka a využívať informácie z TopicMaps. Pri vytváraní stránok sa väčšinou používa Java Server Pages. Existuje voľne dostupná aplikácia, ktorá slúži ako príklad použitia Ontopia Navigator Framework pomenovaná Omnigátor (Bartoš, 2008).

Omnigátor

Omnigátor predstavuje technológiu, ktorá slúži ako pomôcka na ukázanie toho, ako mapy tém fungujú. Tiež sa značne používa na odhalenie chýb v tematických mapách a ako vzorová pomôcka. V súčasnosti sa omnigátor vyvíja k viacúčelovému využitiu v sémantickom webe. Jeho najvýznamnejším znakom je to, že nám dovolí načítať každú vyhovujúcu mapu, či už vo formáte XTM, HyTM, LTM alebo RDF. Omnigátor je schopný pochopiť akúkoľvek jasnú a zrozumiteľnú tematickú mapu. Jeho úloha nie je len v tom, že nám umožní prehliadať si nami vytvorenú mapu. Podporuje všetky aspekty štandardnej mapy a má veľké množstvo silných vlastností ako je schopnosť spájať mapy, upravovať rôzne cesty v mape, uskutočňovať sémantickú kontrolu  a mnoho ďalších schopností.
Najzaujímavejším znakom Omnigátora je Vizigátor, ktorý predstavuje grafické zobrazenie tematickej mapy. Vizigátor sa spojazdňuje cez plug-in na každej mape (Ontopia, 2006).

Na strane servera sa nachádza aplikácia J2EE založená na použití Ontopia Knowledge Suite. Táto aplikácia dokáže prečítať a napísať všetky mapy a priebežne vytvárať HTML stránky. Štandardný webový prehliadač na strane klienta prijíma tieto HTML stránky a umožňuje nám vidieť niektoré časti tematickej mapy. Tento pohľad je bohatý na linky, zložený zo štruktúry dát, ktorá vytvára tematickú mapu. Používateľ tak kliká na jednotlivé linky, pričom žiadosť o ich spustenie je poslaná do serverovej aplikácie, čo spôsobí získanie ďalších informácií o mape (Ontopia 2007).

TMSHare

TMShare je veľmi zaujímavý projekt pre zdieľanie topic maps, ktorý je založený na architektúre P2P a postavený na aplikačnom frameworku TM4J (Topic Maps For Java). Tento projekt je z časti experimentálna aplikácia, pretože využíva decentralizovaný prístup k zdieľaniu topic maps a jeho cieľom je umožniť integráciu informácii. Pre používateľa je vytvorené grafické rozhranie, ktorým sa program ovláda a umožňuje prehliadať topic maps. Umožňuje pracovať v dvoch režimoch on-line a aj off-line. Pokiaľ používateľ pracuje v režime off-line aplikácia pracuje s mapami, ktoré sú uložene v LTM alebo XTM syntaxe na lokálnom disku vložené užívateľom alebo získané pomocou výmeny informácii s ostatnými aplikáciami alebo používateľmi. V on-line režime si na požiadanie alebo automaticky môžu užívatelia vymieňať informácie, ktorý sú navzájom prepojený počítačovou sieťou. Integrovaný prehliadač poskytuje pohľad na informácie, ktoré sú získané od ostatných užívateľov a aj tie čo sú uložené lokálne. V tomto programe existuje možnosť zlúčiť všetky topic maps podľa štandardných XTM definovaných pravidiel a tým užívateľ má možnosť prezerať informácie pomocou jednej  mapy tém. Podľa toho ako pracuje užívateľ s mapami tak sa mu postupne rozširuje množstvo dostupných informácii pretože dotazy do ostatných aplikácii sú riešene asynchrónne. Taktiež má užívateľ možnosť odoslať vlastné dotazy v jazyku tolog, ktoré sa najskôr automaticky uložia do lokálneho úložiska a následne je daný dotaz odoslaný ostatným aplikáciam nachádzajúcich na počítačovej sieti. Nasledujúce výsledky sú zobrazené pomocou jednoduchého tabuľkového systému.  Komunikácia Peer-topeer je založená na frameworku JXTA (Bartoš, 2008). 

Výmena fragmentov v TopicMaps

Komunikácia medzi jednotlivým TMShare aplikáciami v sieti pracuje na základnom princípe a to výmenou malých častí TopicMaps nazývaných fragmenty. Tieto fragmenty patria takisto medzi mapy tém v syntaxe XTM. Požiadavky na konkrétny predmet sa označuje pomocou URI identifikátora. Pri prehliadaní v režime on-line u vybraných tém je všetkým ostatným členom pripojených na sieti odoslaná požiadavka obsahujúca získanie všetkých tém, ktoré obsahujú rovnaký predmet, ktorý je určený URI identifikátorom. Požiadavka pre získanie fragmentu TopicMaps sú odovzdané nasledujúce vstupy: dotaz (kritéria pre určenie vyhovujúcich informácii) a požadovaná šírka fragmentu. TMShare aplikácie majú definovanú maximálnu šírku fragmentu. Veľkosť fragmentu závisí od požadovanej šírky ale aj o maximálne šírke, ktorú poskytuje daný člen siete. Pri zlučovacom procese sú využívané URI identifikátory predmetu, ktoré navzájom spolu súvisia. Výsledky dotazov sú poskytované v dvoj rozmernej tabuľke. Nevýhodou je že pôvodná štruktúra TopicMaps nie je zachovaná a preto existujú dve postupy, ktoré odstránia tento problém. Prvý z týchto postupov pridáva do fragmentov témy, ktoré reprezentujú premenné, čím vlastne kombinuje štruktúru mapy témy a danej premennej. Ďalšou možnosťou, ktorá odstráni spomínaný problém je použitie vlastného formátu v jazyku XML. Jeho podstatou je zachovanie všetkých informácií. Získané informácie sa následne ukladajú vo forme štandardnej mapy témy do lokálneho skladu. Takáto mapa je však už rozšírená o informácie o pôvodnom fragmente (Bartoš, 2008).
Celková táto aplikácia nám ponúka veľmi zaujímavé riešenie. Poukazuje na to, že je možné vytvoriť také nástroje, ktoré by umožňovali využívanie informácií, avšak pri zachovaní distribuovanej správy. Aj v tomto prípade však musíme vytknúť aplikácií TMShare isté mínusy. Neponúka nám riešenie, ktoré môže byť za všetkých okolností spoľahlivé, pretože informácie dokáže nájsť len na známych členoch siete. Taktiež nedokáže jednoznačne definovať determinovaný proces, ktorého úlohou je získať množiny informácií (Bartoš, 2008).

AToM

Jednou z praktických aplikácií TopicMaps je práve AToM. Táto aplikácia  „zaisťuje technické aspekty sémantickej interoperability“.  Predstavuje:

 • „súbor softwarových nástrojov pre budovanie, údržbu, prezentáciu súborov informácií a nimi podložených znalostí  organizovaných na princípoch TopicMaps (ISO štandard 13250),
 •  prostriedok k zberu digitálnych informácií,
 •  prostriedok k premene informácií na znalosti,
 •  prostriedok k zdieľaniu znalostí, ich prezentácií,
 • prostriedok k vylepšovaniu znalostí vzniknutých z ich zdieľania,
 •  prostriedok k nájdeniu znalostí a s nimi asociovaných informácií“ (S5P a. s, 2008).

Medzi základné charakteristiky AToMu patrí:

 • vysoká prispôsobivosť s TopicMaps,
 • prispôsobivosť s RDF a OWL,
 • nezávislosť na tretej strane a kontrola nad správaním aplikácií,
 • vysoká výkonnosť,
 • kladie dôraz na rýchlosť modelovania (S5P a. s, 2008).

Databáza AToMu je úzko spojená so schematickým editorom, príkladovým editorom,   mapovým prehliadačom a v neposlednom rade s webovou aplikáciou (Gardavský, 2010).

Pearltrees

Pearltrees predstavuje miesto na zbieranie, organizovanie a zdieľanie všetkého, čo sanám na webe zapáči. Jednoducho ho môžeme preložiť ako strom periel. Každý, kto si niekedy chcel zachovať webovú stránku, či už o filmoch, hudbe, cestovaní, vedení výskumu, alebo len preto, že tam našiel informácie, ktoré dlho hľadal, sa k tejto stránke určite raz vráti, alebo ju bude zdieľať s ostatnými priateľmi. Tento strom predstavuje zbierku webových stránok a pracuje ako akýsi priečinok pre perly. Môžeme ho otvárať, zatvárať, prehliadať, premiestňovať do iných stromov alebo zdieľať s hocikým. Každý takýto strom má detailné okno, ktoré nám poskytuje informácie o jeho obsahu a poznámkach (Pearltrees, 2011).

 

Použitá literatúra

BARTOŠ, P. 2008. Aplikace pro podporu map témat.
Dostupné na internete:
<https://sites.google.com/a/globalsemantic.net/gsn/swp/1aplikace-pro-podporu-s%C3%A9mantick%C3%BDch-jazyk%C5%AF/aplikace-pro-podporu-map-t%C3%A9mat>.

COLOMB, M. 2007. Ontology and semantic web. IOS Press. Amsterdam. 2007. 253 s.    ISBN 978-1-58603-729-1.

GARDAVSKÝ, P. 2010. AToM2.
Dostupné na internete: <http://www.slideshare.net/pavelg/atom2-vod-a-pedstaven-nov-verze>.

GRUBER, T. 1993. Toward principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing.
Dostupné na  internete:
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbnRvbG9neXJlc2VhcmNod2lraXxneDo2NGI2YzMzZmU1ZWY4MWMz>.

HORŇÁKOVÁ, Z. 2007. Sémantický web. Košice: UPJŠ, 62s.
Dostupné na internete: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf >.

HUSÁKOVÁ, M., OLŠEVIČOVÁ, K. Výber prostredí pro správu map témat.
Dostupné na internete: <http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/download/articles/znalosti2008-Husakova.pdf>.

IVÁNOVÁ, I. 2004. Sémantická presnosť- zanedbávaný parameter kvality priestorových údajov. 
Dostupné na internete: <http://www.gku.sk/docs/referaty/2004/semanticka_presnost.pdf>.

JURA, J. 2010. Počítačové ontologie- postmoderní pohled. Praha : ČVUT Praha.
Dostupné na interente: < http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/prispevek_Jura.pdf>.

KOZÁK, R. 2012. Topic Maps a ich aplikácie: bakalárska práca. Nitra: UKF.


KRCHŇÁK, T., 2006. Webové služby nad Topic maps: diplomová práca. Brno: MUNI, 2006, 58 s.
Dostupné na internete: <http://is.muni.cz/th/51530/fi_m/thesis.pdf>.

KRKOŠKA, J., 2006. Klient pro webové služby nad topic maps: diplomová práca. Brno: MUNI, 2006, 49 s.

KOUBA, D. 2007. Transformace medzi Topic maps a RDF/OWL: bakalárska práca. Praha:VŠEvP,51s..                                                         
Dostupné na internete:  <http://www.danielkouba.cz/files/bakalarska_prace.pdf >.

MAEDCHE, A., STAAB, S. 2001. Ontology Learning for Semantic Web. University of Karlsruhe. 2001. 8 s.
Dostupné na internete: <http://icc.mpei.ru/documents/00000833.pdf>.

NEPSO, 2009. Ontológie. .
Dostupné na internete: <http://weboit.sk/clanok/38/ontologie-1-uvod.htm>.

OMNIGATOR. 2007. Internetová stránka patriaca pod Ontopia.com.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>.

ONTOPIA. Inc. 2002. The Ontopia Knowledge Suite.
Dostupné na internete: <http://xml.coverpages.org/Ontopia-OKSv13.pdf>.

ONTOPIA. Inc. 2006. Welcome to the Omnigator.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>.

ONTOPIA. Inc. 2007. Omnigator: The Topic Maps Browser.
Dostupné na internete: <http://www.ontopia.net/omnigator/docs/navigator/userguide.html>.

PARK, J., HUNTING, M. 2003. XML topic maps : creating and using topic maps for the Web. Pearson Education, USA. 2002. 585 s. ISBN 0-201-74960-2.

PEARLTREES. Inc. About Pearltrees.
Dostupné na internete: <http://www.pearltrees.com/#>.

PEPPER, S., 2009. Topic maps. Univerzity of Oslo. Norway. 2009, 13 s..
Dostupné na internete: <http://www.ontopedia.net/pepper/papers/ELIS-TopicMaps.pdf>.

PROCESK. 2005. Definície ontology.
Dostupné na internete: <http://www.prorecsk.sk/tl_files/prorec/dokumenty/definicie-ontologie%20ontol.%20a%20moder.%20informatika3c.pdf>.

SIVÝ, I. 2009.  Znalostné inžinierstvo.
Dostupné na internete: <http://sivy.elfa.sk/assets/Znalostnesystemy/zs_05_znalostne_ inzinierstvo. pdf>.

STUDER R., BENJAMINS R. V., FENSEL D., Knowledge Engineering: Principles and Methods, Data & Knowledge Engineering.


HORŇÁKOVÁ, Z. 2007. Sémantický web. : diplomová práca. Košice: UPJŠ, 62s.
Dostupné na internete: <http://www.matusmarcin.com/stuff/pisemediplomovku/citanie/DP_Semanticky_Web.pdf >.

S5P a. s. 2008. Čo je AToM ?.
Dostupné na internete: <http://s5p.sk/index.php/atom/cojeatom>.